PraxisNetwerk heeft meer knowhow in huis dan je dacht; dankzij ons uitgebreid netwerk van freelance-medewerkers kunnen we persoonlijke coaching, training en advies op maat bieden in volgende domeinen: (klik op een domein voor meer informatie)

Leidinggeven en team

Coachend leidinggeven

Je wil je mensen sturen en ondersteunen, maar hoe doe je dit concreet ? Verwerven van coachend gedrag als antwoord op het complexe vraagstuk van hedendaags leidinggeven.

Bouwen aan vertrouwen in een team

De meeste leidinggevenden zien vertrouwen als iets wat er is, of niet is, of beschadigd werd en wat zich als vanzelf moet (her)opbouwen. Wachten alleen is weinig productief : een aantal gesprekken en oefeningen sturen het proces alvast in de goede richting.

Omgaan met karakterverschillen in een team

Mensen verschillen van elkaar. Via de Jungiaanse typologie (MBTI) maken we deze verschillen binnen een team zichtbaar. We zoeken interactiestijlen die “hout snijden” bij de verschillende types. Er ontstaat meer begrip voor het ‘anders zijn’, wat de samenwerking verbetert.

Effectief communiceren

Vergadertechnieken – werkoverleg

Er wordt te veel vergaderd ? Of is het vooral: niet efficiënt genoeg ? Gesprekspartners worden steeds mondiger; dat vraagt van een voorzitter een heel arsenaal aan competenties om te eindigen met gedragen beslissingen, op basis van een transparant proces. Alle deelnemers moeten hiervoor de spelregels kennen en toepassen.

Moeilijke vergaderingen leiden

Als het niet eenvoudig wordt om de gesprekspartners op één lijn te krijgen, kan je best goed voorbereid zijn. De voorzitter moet leren zien wat er aan, maar ook onder en na de vergadertafel gebeurt en moet vooral kunnen sturen op deze processen. Een eclectische gereedschapskist met tools uit de psychologie/groepsdynamica zal zeker helpen!

Onderhandelen

Er zijn tegenstellingen tussen mensen, culturen, nagestreefde doelen, visies, belangen … Er moet vaak onderhandeld worden zowel in de eigen organisatie als met externe belanghebbers opdat deze diversiteit toegevoegde waarde biedt. En helaas: niet iedereen heeft een win-win-situatie voor ogen. Wie aan de onderhandeltafel zit moet zowel de regels van het spel kennen als het (mogelijke) manipuleren van de ander doorzien.

Moeilijke gesprekken voeren

We kennen ze allemaal : de gesprekken die zich op je hoofdkussen lijken te nestelen. In gedachten heb je ze al vele malen gevoerd, in het echt al vele malen uitgesteld : iemand corrigeren of ontslaan, iets delicaats moeten zeggen, … De verwachte emoties blokkeren het gesprek, of zorgen ervoor dat de boodschap te hard of helemaal niet aankomt.

Presentatietechnieken

Al wie presenteert wil een zo goed mogelijke indruk maken. Hoe bepaalt je lichaamstaal de manier waarop je overkomt? Welke spreektechnieken maken dat je sterk overkomt? Welke taal gebruik je om de interesse van je toehoorders te behouden? Wat vertel je wel en wat niet aan je doelpubliek?

HR-management

Selectie

De juiste man/vrouw op de juiste plaats krijgen, is in het belang van de organisatie, maar zeker ook in het belang van de kandidaat. Dit vraagt tijd/energie maar ook een set specifieke competenties. Praxisnetwerk kan voor je organisatie selectieprocessen opzetten/begeleiden of HR-medewerkers/leidinggevenden trainen om deze specifieke vaardigheden in de vingers te krijgen.

Competentiemanagement

Wat verwacht je precies van je medewerkers? Hoe wil dat mensen die taken uitvoeren? Hiervoor heb je functieprofielen (wat) en competentieprofielen (hoe) nodig. Hiermee ontwikkel je het basismateriaal voor functionerings- en evaluatiegesprekken en heb je ook een stevig fundament voor je vto-beleid. Praxisnetwerk kan je helpen bij het uitwerken zodat het competentiemanagement gedragen wordt door de gehele organisatie.

Ontwikkelgesprekken voeren

Het lijkt eenvoudig : een Persoonlijk Ontwikkel Plan voor elke medewerker, wat richting geeft aan de verdere loopbaan. Er zit toch heel wat gespreksstof achter : persoonlijke verwachtingen en behoeften op lange termijn, behoeften en mogelijkheden van de organisatie, een realistisch beeld van bereikte en te verwerven competenties, een duidelijk beeld van de vereisten van de job op langere termijn …

Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren

In een formeel gesprek tussen medewerker en leidinggevende, kunnen er afspraken gemaakt worden om de samenwerking steeds verder te verbeteren. Wederzijdse verwachtingen verhelderen, feedback geven, appreciatie uiten: het effect op de werkvoldoening en de efficiëntie is dagelijks tastbaar. Uiteraard vraagt dit een geschikt systeem (performantiemanagement op maat van de organsiatie) en leidinggevenden én medewerkers die getraind zijn in gesprekstechniek.

Intervisie en wederzijds leren

Medewerkers leren in praktijk het meest van elkaar. Maar hoe kan je dit ‘wederzijds leren’ stimuleren? Praxisnetwerk begeleidt intervisie-sessies maar leert ook hoe je zelf deze leerprocessen kan faciliteren. We bieden een uitgebreide gereedschapskist met intervisie-methodieken, waarmee je naar hartenlust kan experimenteren.

Marketing en klantrelaties

Bouwen aan een klantvriendelijke organisatie

Waarom ga je naar die garage voor de herstelling van je wagen? Of breng je je kind naar een speelplein aan de andere kant van de stad? Klantvriendelijkheid is van doorslaggevend belang bij de keuze van een dienstverlenende organisatie. En dit vertaalt zich op alle niveaus : van de onthaalbediende die weet voor welke vraag je bij wie moet zijn, tot de directie die een klantvriendelijk personeelsbeleid voert.

Omgaan met klachten en klagers

Klachten zijn een bron van informatie: we behandelen ze met het nodige respect. Sterker nog: we bundelen, registreren, en verbeteren de dienstverlening. En ook de klager verdient respect: een open houding, een professionele aanpak: menig klager gaat als een tevreden klant weer buiten. En de echt moeilijke mensen? Ontwapenen is de boodschap.

Adviesvaardigheden

Hoe als intern/extern specialist mijn expertise in praktijk brengen? Via de ‘SPOCK-techniek’ gaan we opdrachten van klanten grondig bevragen zodat we maximaal ‘herwerk’ kunnen vermijden. Dit vraagt een professionele en gestructureerde aanpak. Dan brengen we een advies dat niet enkel een antwoord biedt op de vraag, maar ook geaccepteerd wordt door de klant. Geen verkoopstechniek, maar ‘advies-techniek’ waarmee we oplossingen willen geïmplementeerd krijgen, zonder zelf directe invloed te hebben.

Procesmatig werken

Opzetten en managen van projecten

Om een project te doen slagen heb je nood aan planningstechnieken, leiderschaps- en communicatievaardigheden en degelijke tools om het project te managen. Hard- en soft-skills dus, maar ook software. Alles wat je nodig hebt om van een goed idee een geslaagd project te maken.

Missie, visie en strategiebepaling

Elke organisatie is in beweging. Zelfs als we ons organisatorisch tijdig aanpassen, is het noodzakelijk van tijd tot tijd stil te staan bij de toekomst van de organisatie. Er komen nieuwe medewerkers aan boord, de organisatie groeit of verliest enkele belangrijke klanten, de omgeving verandert, nieuw leiderschap,…. . we faciliteren het proces om terug alle neuzen in dezelfde richting te zetten en met consensus een duidelijke missie, visie en doelstellingen bepalen.

Organisatiestructuur onder de loep

Waarom zou je je organisatie laten ‘doorlichten’? Iedereen die langdurig in een organisatie actief is, krijgt een zekere vorm van bedrijfsblindheid. Ondertussen werk je verder en ben je impliciet aan het bijsturen, aanpassen, evolueren… . Daardoor kom je soms op een moment dat het niet meer duidelijk is waarom bepaalde afspraken niet worden nagekomen, waarom afdelingen naast elkaar werken in plaats van samen te werken, waarom de doelstellingen niet gerealiseerd worden. Een ‘scanning’ van de organisatie kan hierbij duidelijkheid brengen en de aanzet betekenen tot gestructureerde verbetering.

Fusie

Groter worden en krachten bundelen kan een verrijking opleveren, gesteld dat er voldoende zorg gaat naar het hele fusieproces : nieuwe uitdagingen in nieuwe projecten gieten, de consequenties op diverse vlakken voorzien en opvangen, en vooral de mensen steunen in het rouwproces om het oude en de energie genereren voor het nieuwe.

Change management

Continue aandacht voor verbetering, nieuwe projecten opgelegd door de overheid, nieuwe uitdagingen of doelgroepen die zich aandienen … Het vraagt veel van alles : energie, inspiratie en visie, communicatie, inzicht in mensen en emoties, ondersteuning, planning …

Teamcoaching

Soms hapert de samenwerking : spanningen, onuitgesproken verwachtingen, verkeerde beelden over elkaars taken, verwarring over rollen, miscommunicatie, andere standaarden voor goed werk … een externe blik is wenselijk om de groepsprocessen weer op een positief spoor te zetten.

Persoonlijke effectiviteit

Geweldloze communicatie

Luisteren om te begrijpen, spreken om begrepen te worden … Geweldloze communicatie leert zorgvuldig omgaan met woorden, gevoelens en gevoeligheden. Oordelen worden tijdelijk opgeschort tot ze gecheckt zijn, uitspraken worden juister begrepen wanneer intenties en behoeften mee in rekening gebracht zijn. Via geweldloze communicatie verbeteren relaties met cliënten en collega’s, maar ook met familie en vrienden, zienderogen.


Heb je een coachingsvraag? Is investeren in ontwikkeling via persoonlijke coaching voor jou een goed idee? Enkele tips om deze vraag te beantwoorden.


Of heb je een zeer specifieke vraag? Misschien ook over een thema dat niet in deze lijst staat? Neem gerust contact op met ons.